Siân – Ym mha beth ydw i’n credu?

Yn ei gwaith fel meddyg mae Siân yn wynebu cwestiynau pwysig bob dydd. Nid yw’r atebion bob tro yn rhai hawdd, ond mae ei ffydd Gristnogol yn ei galluogi i ddelio â’r materion hollbwysig hynny sy’n ymwneud â bywyd a marwolaeth. (Click for English version)  

‘Pan oeddwn i tua chwe blwydd oed, credais i yn Nuw ac rydw i’n cofio gweddïo, gan ofyn i Dduw faddau i fi am y pethau drwg roeddwn i’n eu gwneud. A barnu wrth safonau pobl eraill, doeddwn i ddim yn arbennig o ddrwg neu’n wrthryfelgar ond roeddwn i’n ei guddio’n dda, mae’n debyg. Roeddwn i wedi cael fy nysgu, serch hynny, fod gwneud y pethau drwg hyn yn golygu fy mod i’n pechu yn erbyn Duw ac o’i herwydd roeddwn i’n mynd i uffern. Cododd hyn ofn arnaf i! 

‘Roeddwn i’n credu bod nef ac uffern yn bodoli, ond wrth i fi gyrraedd fy arddegau daeth pethau yn fwy anodd. Dechreuais amau o ddifrif a oeddwn i’n Gristion ai peidio. Roedd gen i gwestiynau mawr oedd heb eu hateb; cwestiynau am y creu ac esblygiad. I fi, y broblem oedd nad oedd syniadau am Dduw a’r Beibl yn cyd-fynd â’r hyn yr oeddwn yn cael fy nysgu yn yr ysgol. 

‘Prynodd fy llystad rai cylchgronau i fi oedd yn trafod y creu ac esblygiad ac oedden nhw’n help, ond daeth trobwynt araf pan ddechreuais ddeall beth oedd ffydd mewn Duw mewn gwirionedd. Gall y gair ‘ffydd’ fod yn air mor ddryslyd! Dyw e ddim yn golygu dweud a meddwl bod pethau yn wir ond credu eu bod nhw’n wir. Felly, er na chafodd pob un o’m cwestiynau eu hateb yn syth, dechreuais gredu ac ymddiried yn Nuw yn araf deg, gan geisio ei ddilyn. O hynny ymlaen, drwy astudio’r Beibl, rydw i wedi bod yn dysgu mwy am Dduw ac amdanaf i fy hunan. 

‘Dydw i ddim yn hollol siŵr felly pryd y des i’n Gristion, ond dydw i ddim yn meddwl bod hynny o bwys. Yr hyn sy’n bwysig yw fy mod yn credu yn Iesu nawr. Rydw i’n credu bod problem yn y byd ac mai pechod yw’r broblem honno. Rydw i’n credu i bechod fy ngwahanu oddi wrth Dduw. Ac rydw i’n credu bod Duw wedi gwneud rhywbeth i ddod â fi yn ôl iddo fe – anfonodd Iesu i farw ar y groes i dderbyn y gosb dros fy mhechodau i! Ac rydw i’n credu y byddaf i’n mynd i’r nefoedd ryw ddydd oherwydd yr hyn y mae Iesu wedi ei wneud drosof i. Dydw i ddim yn siŵr pryd y dechreuais gredu hyn, ond rydw i’n ei gredu nawr. 

‘Fel meddyg rydw i wedi cael gweld nifer o bobl mewn sefyllfaoedd anodd a thrasig. Weithiau rydw i’n eu clywed yn gofyn cwestiynau mawr: Pam fi? Pam ydw i yma? Beth yw pwrpas popeth? Fel Cristion, mae’r Beibl yn fy helpu i ddechrau ateb y cwestiynau hyn. Mae’n dweud ei bod hi’n bosib i ni gael rheswm dros fyw, bod Duw wir yn gofalu amdanon ni a bod modd i ni gael rhywbeth cymaint gwell na’r hyn y gallai’r bywyd hyn byth ei gynnig i ni. 

‘Pan aiff pethau yn anodd i fi, mae’n gysur cael gwybod bod Duw yn rheoli popeth a fy mod wir yn gallu ymddiried ynddo.’ 


Siân – What do I believe in?

As a doctor, Siân faces big questions every day. The answers aren’t always easy, but it’s her Christian faith that enables her to deal with the important matters of life and death. 

‘When I was about six-years-old I believed in God, and I remember praying to him, asking him to forgive me for the wrong things I was doing. I wasn’t particularly naughty or rebellious by many peoples’ standards but I was probably hiding it well. What I was taught however was that the wrong things meant that I was sinning against God and that because of this I was going to hell. It scared me! 

‘I believed in heaven and hell, but growing up as a teenager it got harder. I started to have serious doubts as to whether or not I really was a Christian. I had some big unanswered questions; questions about creation and evolution. For me, the problem was that God and the Bible didn’t seem to fit in with things I was being taught at school. 

‘My step-dad bought me some helpful creation-evolution magazines but the real and rather slow turning point for me was that I started to understand what faith in God really was. Faith can be such a confusing word! It’s not just saying or thinking things are true but it is actually believing them. So, although not all my questions were answered straight away I slowly began believing and trusting in God and trying to follow him. From then on I have been understanding things about God and about me through the Bible. 

‘I’m still not quite sure when I became a Christian, but I don’t think that matters. What really matters is that I do believe in Jesus now. I do believe there is a problem in the world, and that problem is sin. I do believe that sin separated me from God. And I do believe that God has done something to bring me back to him – he sent Jesus to die on the cross to take the punishment for my sins! And I do believe that one day I’ll go to heaven because of what Jesus has done for me. I’m not sure when I started believing this, but I believe it now. 

‘As a doctor I have seen many people in difficult and tragic situations. I sometimes hear them ask big questions: Why me? Why am I here? What’s the point of it all? As a Christian the Bible helps me to begin answering these questions. It tells me that we can have a reason for living, that God really does care about us and we can have something so much better than this life can ever offer. 

‘When things get hard for me, it’s a comfort to know that God is in control of everything and I really can trust him.’